Du är här:

Laddstolpe i samfällighet – detta behöver du veta

Den 8/6 Beslutades att MÖD, Mark- och miljööverdomstolen godtar laddinfrastruktur.  I och med den snabbt ökade andelen elbilar i Sverige, ökar även behovet av laddplatser i anknytning till sina hem, och då i vissa fall samfälligheter. För att installera laddstolpar i samfällighet är det några punkter som du behöver ha koll på.

Anläggningsbeslut

Det finns ett anläggningsbeslut som upprättas via Lantmäteriet när en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats beslutas. I detta beslut beskrivs vilka fastigheter som får använda sig av parkeringen, storleken och övriga detaljer såsom möjligheten att koppla in laddstationer. Varje samfällighet har sitt eget anläggningsbeslut och som samfällighet kan du genom Lantmäteriet ansöka om en fastighetsbestämning. Fastighetsbestämningen är ett rättsligt bindande tolkning om en föreslagen förändring ryms inom det befintliga anläggningsbeslutet inom samfälligheten.

Elbilsladdning i samfällighet

Det går dock i vissa fall att som samfällighet fatta beslut om elbilsladdning och laddstolpar i samfälligheten. Detta kan göras via en föreningsstämma, och i och med detta se till att det finns underskrifter från samtliga boende att det godkänns installation av laddboxar på den gemensamma anläggningen. Detta beslut bör också kompletteras med anläggningsbeslut från Lantmäteriet för att följa regelverket.

Läs mer hos lantmäteriet

Det finns möjlighet att inrätta en separat gemensamhetsanläggning för elbilsladdning om det saknas tydligt stöd för elbilsladdning i det befintliga anläggningsbeslutet.

Det juridiska och ekonomiska ansvaret fördelas mellan delägarna i anläggningen.  

I en samfällighet är alla fastigheter delägare av gemensamhetsanläggningarna och har i och med  detta ett ekonomiskt och juridiskt ansvar för dessa och förvaltningen.

Förvaltningen och ansvar av anläggningen ska fördelas mellan de fastigheter som är kopplade till  anläggningen. Det går att ge olika fastigheter olika andelstal eller så kan det också bildas en egen  sektion för elbilsladdning. De fastigheter i samfälligheten som har nytta av att ingå i en sådan här  sektion kan tilldelas andelar så att kostnader och ansvar kan hänföras till just dessa fastigheter.  

Även om en fastighetsägare motsätter sig delaktigheten i sektionen och inte anser sig ja nytta av  denna anläggning kan Lantmäteriet ta beslut om att fastigheten ändå ska anslutas.  Det ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten för att ansluta en fastighet mot ägarens vilja.  Det bör vara av väsentlig betydelse för tillgången till hemmaladdning, då ökningen av elbilar är  markant i samhället.  

– Avgiften till samfälligheten är något du som ägare till en deltagande fastighet måste betala. Med  den bakgrunden blir det ganska logiskt att nya användningsområden kräver en ny förrättning, säger  Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.  

– Då klargörs vad som ska ingå i anläggningen och vilka fastigheter som ska delta och på vilket  sätt. En praktisk lösning kan vara att dela upp anläggningen i sektioner, där laddinfrastrukturen  utgör en egen sektion där bara de som vill vara med i sektionen är med och betalar. Det finns  möjlighet att ansluta fler fastigheter i ett senare skede, fortsätter hon. 

Viktigt att komma ihåg!  

På en föreningsstämma i samfälligheten kan det beslutas att komplettera en anläggning med  laddstationer som inte tidigare har funnits med. Om laddstationerna inte ingår i det ursprungliga  anläggningsbeslutet så strider ett stämmobeslut mot anläggningsbeslutet. Det kan i och med detta då  ifrågasättas av en medlem i samfälligheten. Det kan sluta med en prövning i domstol.

Omprövningsbeslut 

En omprövning av anläggningsbeslut kan göras för att på så sätt lägga till det nya ändamålet, i det  här fallet, laddstolpar då det tillkommit ett nytt behov av detta. Omprövningen sker via  lantmäteriförrättning.

En bedömning görs vid en omprövningsförrättning utifrån ett visst antal villkor som står i  lagstiftningen. Det handlar bland annat om det är av väsentlig betydelse för fastigheterna att ha  tillgång till laddstolpar i samfälligheten och dess parkering. Det finns inget krav på att alla berörda  fastighetsägare måste vara ense om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt. 

Vid en omprövningsförättning hanteras alla eventuella meningsskiljaktigheter genom en  myndighetsprövning. Alternativet till detta är som tidigare nämnt att ta beslutet på en stämma och  installera laddstolpar i samfälligheten genom majoritetsbeslut.  

– Man riskerar inga repressalier från oss, vi är ingen tillsynsmyndighet i det avseendet. Det som  däremot kan hända är att någon av medlemmarna i samfällighetsföreningen har synpunkter på  förvaltningen och driver frågan vidare, säger Sabel och fortsätter:  

– Det kan vara så att alla som bor i samfälligheten nu är överens, men så flyttar det in någon senare  som har synpunkter på förvaltningen. 

Om laddstolparna har installerats på felaktiga grunder, riskerar föreningen att tvingas montera ner  dem igen, även om det har gått en tid sedan installationen gjordes.  

Kostnad för omprövningsbeslut 

Det medför en kostnad att ansöka om omprövning av beslutet som fördelas mellan de fastigheter  som har nytta av omprövningen. Det är svårt att avgöra kostnaden på förhand, det beror på hur  mycket arbete som krävs, bland annat: 

  • Hur många fastigheter som är berörda
  • Om fastighetsägarna är ense eller inte
  • Om det eventuellt finns andra beslut som ska omprövas samtidigt
  • I vilken utsträckning behövs andra utredningar, till exempel samråd med andra myndigheter

Vanliga frågor och svar

I förrättningshandlingarna ser vi om det ingår eller ej.

Lantmäteriet kommer att pröva den ansökan ni skickar in utifrån de förutsättning som finns för er anläggning. Möjligheten finns att inkludera elbilsladdning även om samtliga fastighetsägare inte är ense eller i samma behov av elbilsladdning.
Ja, det är möjligt om anläggningsbeslutet är utformat på det sättet.

Lantmäteriet ger ingen på förhand bestämd kostnad för just en sådan här typ av förrättning. Handläggaren som blir tilldelad ärendet kommer att utreda förutsättningarna för förrättningen och kan efter denna procedur ge en kostnadsuppskattning. Kostnaden för själva installationen och driften av laddinfrastrukturen och laddplatserna kan i en förrättning styras till fastigheterna som har nytta av detta.

Lantmäteriet är inte en tillsynsmyndighet så det kommer de inte att göra. Om det däremot visar att användandet inte följer anläggningsbeslutet kan en enskild medlem i samfälligheten ha synpunkter kring detta.

Förbered ert företag eller bostadsrättsförening inför framtidens bilar!

Vi på OPIGO installerar marknadens smartaste laddstationer, laddstolpar och laddboxar. Alltid anpassat till era önskemål och förutsättningar.

Läs mer

Dela inlägget

Investeringskalkylatorn

Räkna ut den månatliga kostnaden för användarna

Total investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr

Månadskostnad per plats

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Skicka en intresseanmälan

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!