Integritetspolicy

1. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. För att använda Laddtjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna Integritetspolicy.

3. Opigo AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4. Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder.

Namn, Telefonnummer och e-postadress
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund. Används för att administrera vår relation till dig som kund.

Behandlingen sker med stöd av Bolagets berättigade intresse av att kunna marknadsföra sig gentemot dig som kund (intresseavvägning). Används för att kunna leverera nyhetsbrev och erbjudanden till dig som kund.

Betalningsinformation, såsom namn, datum för betalning m.m.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Personuppgiftsansvarigs rättsliga förpliktelser. Krävs för att uppfylla författningsreglerade krav, såsom lagring av verifikationer för bokföring.
Personuppgiftsansvarig behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Statistik om laddning
Statistik om ladd sessioner lämnas till anläggningsägaren.

5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?
Personuppgiftsansvarig kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som till företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Laddtjänsten eller myndigheter i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 4 ovan.

7. Överföring av tredjepartsuppgifter till tredjeland.
Personuppgiftsansvarig kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

8. Dina rättigheter
• Personuppgiftsansvarig ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

• Personuppgiftsansvarig kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
• Du har rätt att av Personuppgiftsansvarig begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis •m sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 4 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8.
• Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
• Om du inte vill att Personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Personuppgiftsansvarig. När Personuppgiftsansvarig har mottagit din anmälan kommer Personuppgiftsansvarig att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.
• Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Personuppgiftsansvarig om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
• Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

9. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgiftsansvarig har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Kontakt
Tveka inte att kontakta Personuppgiftsansvarig om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kontaktar oss på info@opigo.se